MENU

Projekt LAirA – „Zielone drogi na lotniska”

LAirA (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt realizowany od maja 2017 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczy w nim jako partner, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności w obszarze funkcjonalnym lotniska Warszawa-Modlin, które posłużą do opracowania strategii stworzenia zintegrowanego systemu obejmującego lotnisko i jego obszar funkcjonalny.

Projekt LAirA skupia się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko wynikających z funkcjonowania lotnisk i ich zapleczy. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wpłynięcie na zachowania komunikacyjne pracowników lotnisk i pasażerów, jak też opracowanie nowatorskich strategii dla podmiotów publicznych w zakresie planowania niskoemisyjnej mobilności. Projekt LAirA obejmuje siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Projekt LAirA jest realizowany dzięki wsparciu w ramach programu polityki spójności Unii Europejskiej Interreg Europa Środkowa, wspierającego współpracę ponad granicami. Czas realizacji projektu wynosi 30 miesięcy, a budżet całkowity 2,23 miliony euro.

Podstawowe dane dot. projektu:

Budżet projektu: 2 233 034,71 euro

Wsparcie z EFRR: 1 841 975,18 euro

Czas realizacji projektu: V 2017 – X 2019
   
Projekt realizowany jest przez 10 partnerów i 5 partnerów stowarzyszonych.

Partnerami MBPR są:

Partnerzy projektu:

Partnerzy stowarzyszeni:

Informacje bieżące o projekcie można znaleźć w mediach społecznościowych:

LAirA na Twitterze: @LAirA_project

LAirA na Facebooku: https://www.facebook.com/LAirAproject/

W sprawach związanych z projektem, zachęcamy do kontaktu z MBPR lub partnerem wiodącym (laira@bp18.hu).

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl