MENU

Projekt NSB CoRe

 

 

 

 

 

Projekt NSB CoRe –
„Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego”

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczy w projekcie North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe). Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu wynosi 3 307 648 euro, z czego 140 000 euro stanowią środki przeznaczone na realizację zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu NSB CoRe zaplanowana została na okres od maja 2016 r. do końca kwietnia
2019 r.

Projekt NSB CoRe, koordynowany przez Region Uusimaa w Finlandii, jest kontynuacją projektu Rail Baltica Growth Corridor (Kolej Bałtycka - Korytarz Wzrostu), realizowanego przez MBPR w latach 2011-2013. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć
w zakładce Projekty zrealizowane:  http://www.mbpr.pl/rbgc.html.

Głównym celem projektu NSB CoRe jest zwiększenie dostępności obszaru wschodniego Bałtyku w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego. NSB CoRe skupia swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest linia kolejowa E75 – Rail Baltica. Projekt koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne - Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw
i zarządcami transportu ma zwiększyć interoperacyjność i przyczynić się do likwidacji wąskich gardeł na granicach państw.

W projekcie uczestniczy 16 partnerów – miast, regionów i instytucji z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i Finlandii oraz 24 organizacje stowarzyszone – instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki. Wśród polskich partnerów znajdują się: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Podlaskiego oraz  Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W działania projektowe zaangażowani są również  – Urząd Miasta Białystok, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Ełk, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy
i Ministerstwo Rozwoju.

Podstawową formą działalności badawczej i współpracy partnerów w ramach projektu NSB CoRe będą międzynarodowe spotkania, mające formę konferencji międzynarodowych, warsztatów tematycznych oraz spotkań roboczych. Ponadto w ramach szczegółowych zadań, w poszczególnych pakietach planowane jest prowadzenie studiów i analiz oraz zaangażowanie przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego do współpracy przy badaniach ankietowych.

Dla Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – jako jednostki bezpośrednio realizującej projekt, projekt NSB CoRe będzie m.in. szansą na zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Więcej informacji o projekcie NSB CoRe można znaleźć na stronie: http://www.uudenmaanliitto.fi/nsbcore.


The NSB CoRe project – North Sea Baltic Connector of Regions
The Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw on behalf of the Regional Government of the Mazowieckie Voivodeship is participating in the NSB CoRe project – North Sea Baltic Connector of Regions. The project is financed in 85% from the European Regional Development Fund as part of the Interreg Baltic Sea Region Programme. The total budget of the project is 3 307 648 euros, of which 140 000 euros are funds for the implementation of tasks of the Regional Government of the Mazowieckie Voivodeship. The planned project implementation period is May 2016 – April 2019.
The NSB CoRe project, led by the Helsinki Uusimaa Regional Council, is a continuation of the Rail Baltica Growth Corridor project, which was implemented by the Mazovian Office of Regional Planning in 2011-2013. More information about the project (in Polish) can be found on the following page: http://www.mbpr.pl/rbgc.html
The NSB CoRe project aims to improve the sustainable accessibility of the Eastern Baltic Sea Region (EBSR) to freight and passenger transport. NSB CoRe focuses its activities around the TEN-T core network corridor North Sea - Baltic, of which a key element is the E75 - Rail Baltica railway line. The project focuses on supporting entrepreneurship in the corridor, creation and promotion of access points (railway stations and logistics centers) and spatial planning issues, including the use of the new TEN-T core network corridor North Sea - Baltic Sea to increase the capacity of metropolitan transport systems. Cooperation with the business sector and transport operators aims to increase interoperability and to contribute to the elimination of bottlenecks in border crossing areas.
The project involves 16 partners – cities, regions and institutions from Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Germany and Finland and associated organisations – business support organisations and national ministries and agencies active in the field of  transport and logistics. The Polish partners are: the Regional Governments of the Mazowieckie and Podlaskie Voivodeships and the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan. Other institutions involved in the project include: the cities of Bialystok, Poznan and Elk, the CETC-EGTC Central European Transport Corridor Ltd. and the Polish Ministry of Infrastructure and Development.
Meetings such as international conferences, workshops and on-site visits will be the basic forms of activity and co-operation between partners in the NSB CoRe project. Moreover, individual packages include studies, analyses and surveys in cooperation with entrepreneurs and local governments.
For the Regional Government of the Mazowieckie Voivodeship and the Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw – as the unit responsible for the implementation of the project, NSB CoRe will be an opportunity to study the effects of Rail Baltica investments on the Warsaw Metropolitan Area urban node.
You can find more information about the NSB CoRe project on the following page: http://www.uudenmaanliitto.fi/nsbcore.

 

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl