MENU

Regulamin

 

Uchwała nr 1191/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego


z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 5 ust. 1 Statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 243/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9145 oraz z 2009 r. poz. 106) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się regulamin organizacyjny Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 1195/167/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. Marszałka Województwa
Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek

 


 

Załącznik do uchwały nr 1191/170/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO BIURA PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem", określa strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, zasady zastępowania Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów oraz podpisywania pism.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    Biurze – należy przez to rozumieć Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;
2)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biura;
3)    Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Biura;
4)    Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Biura;
5)    Dyrektorze Oddziału Terenowego – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału terenowego Biura;
6)    komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć zespół oraz samodzielne stanowisko, odpowiednio w Biurze w Warszawie oraz oddziale terenowym;
7)    oddziale terenowym – należy przez to rozumieć oddział terenowy- Biura w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu lub w Siedlcach;
8)    Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
9)    Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Mazowieckiego;
10)    Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2
Kierownictwo Biura

§ 3.

1.    Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy:
1)    Zastępcy Dyrektora ds. Programowania Strategicznego;
2)    Zastępcy Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii;
3)    Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki;
4)    Zastępcy Dyrektora ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego;
5)    Dyrektorów Oddziałów Terenowych.

§ 4.


1.    Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1)    zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Biura oraz prawidłowego funkcjonowania Biura i kierowanie jego działalnością;
2)    reprezentowanie oraz działanie w imieniu Biura wobec władz, instytucji, organizacji oraz podmiotów trzecich;
3)    podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu wykonania planu finansowego Biura;
4)    nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura;
5)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez: Zastępców Dyrektora, Dyrektorów Oddziałów Terenowych;
6)    kierowanie pracą oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne bezpośrednio mu podległe oraz podległych bezpośrednio pracowników;
7)    przeprowadzanie okresowej oceny osób o których mowa w pkt 5 i 6;
8)    zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Biurze;
9)    pełnienie roli Administratora Danych Osobowych danych osobowych przetwarzanych w Biurze określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
10)    wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych
w przepisach o ochronie danych osobowych;
11)    opracowywanie zakresów czynności Zastępców Dyrektora.
2.    Dyrektor wydaje zarządzenia, polecenia służbowe oraz inne dokumenty o charakterze organizacyjnym.  
3.    W razie potrzeby, gdy zadania wykraczają poza zakres merytoryczny jednej komórki organizacyjnej, Dyrektor może tworzyć w drodze zarządzenia komisje, rady i zespoły robocze jako ciała opiniodawczo-doradcze lub pomocnicze o charakterze doraźnym.
4.    Szczegółowe zasady wydawania, ewidencjonowania i monitorowania zarządzeń oraz poleceń służbowych Dyrektora, określa Dyrektor w formie zarządzenia.

§ 5.


1.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych, zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Logistyki.
2.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora ds. Logistyki, Dyrektora zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Programowania Strategicznego.
3.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Logistyki oraz Zastępcę Dyrektora ds. Programowania Strategicznego, Dyrektora zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii.
4.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w ust. 3, Dyrektora zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

§ 6.


1.    Do zakresu zadań i kompetencji Zastępców Dyrektora oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych należy w szczególności:
1)    kierowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań przypisanych podległym komórkom organizacyjnym;
2)    przeprowadzanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz podległych bezpośrednio pracowników;
3)    akceptowanie projektów dokumentów, opracowań oraz innych materiałów w sprawach dotyczących zadań podległych komórek organizacyjnych;
4)    dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;
5)    podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy podległych komórek organizacyjnych;
6)    czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
7)    właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia oraz dokumentacji przed zniszczeniem lub kradzieżą;
8)    przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez pracowników podległych komórek organizacyjnych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
9)    zapewnienie dostępu do informacji publicznej;
10)    informowanie na bieżąco Dyrektora o okolicznościach mających wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie Biura;
11)    wydawanie dyspozycji i wytycznych kierownikom podległych zespołów oraz podległym pracownikom;
12)    składanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, karania i nagradzania podległych pracowników;
13)    opiniowanie wniosków kierowników podległych zespołów w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników zespołów;
14)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
2.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Zastępcę Dyrektora obowiązków służbowych, zastępuje go wskazany kierownik podległej komórki organizacyjnej lub osoba upoważniona.
3.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Oddziału Terenowego obowiązków służbowych zastępuje go Kierownik Zespołu Programowania Strategicznego lub osoba upoważniona.

§ 7.


1.    Do obowiązków i kompetencji kierowników zespołów, Głównego Księgowego oraz koordynatorów należy w szczególności:
1)    kierowanie pracą oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników zespołu;
2)    opracowywanie zakresów czynności pracowników zespołu;
3)    czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników zespołu;
4)    akceptowanie opracowań, dokumentów, pism i materiałów przygotowanych przez pracowników zespołu;
5)    przeprowadzanie okresowej oceny pracowników zespołu;
6)    dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zespołu;
7)    informowanie na bieżąco przełożonego o okolicznościach mających wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie Biura;
8)    składanie wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników zespołu Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora nadzorującemu;
9)    współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Biura.
2.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez kierownika
lub koordynatora obowiązków służbowych, zastępuje go upoważniona osoba.

 

§ 8.


1.    Główny Księgowy kieruje pracą oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Zespołem Finansowo-Księgowym.
2.    Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:
1)    zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w ustawach o rachunkowości i o finansach publicznych;
2)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo – księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;
3)    prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;
4)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
5)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
6)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7)    sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;
8)    sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);
9)    sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;
10)    weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym dowodów księgowych;
11)    weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym składanie podpisu pod ich treścią.
3.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go  Zastępca Głównego Księgowego,
a w razie jego nieobecności – upoważniona osoba.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Biura


§ 9.


1.    Biuro tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Zespół Programowania Strategicznego w Warszawie (WAW-PS);
2)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Warszawie  (WAW-UO);
3)    Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne (MOT);
4)    Zespół Wydawniczy (Z-W);
5)    Zespół Organizacyjno-Administracyjny (Z-OA);
6)    Zespół Finansowo-Księgowy (Z-FK);
7)    Zespół Kadr i Szkoleń (Z-KS);
8)    Zespół Radców Prawnych (Z-RP);
9)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (S-BHP);
10)    Oddział Terenowy w Ciechanowie, który tworzą:
a)    Zespół Programowania Strategicznego w Ciechanowie (OTC-PS),
b)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Ciechanowie  (OTC-UO),
c)    Samodzielne Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne (OTC-S),
d)    Samodzielne Stanowisko ds. IT (OTC-IT),
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTC-MOT);
11)    Oddział Terenowy w Ostrołęce, który tworzą:
a)    Zespół Programowania Strategicznego w Ostrołęce (OTO-PS),
b)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Ostrołęce  (OTO-UO),
c)    Samodzielne Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne (OTO-S),
d)    Samodzielne Stanowisko ds. IT (OTO-IT),
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTO-MOT);
12)    Oddział Terenowy w Płocku, który tworzą:
a)    Zespół Programowania Strategicznego w Płocku (OTP-PS),
b)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Płocku  (OTP-UO),
c)    Samodzielne Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne (OTP-S),
d)    Samodzielne Stanowisko ds. IT (OTP-IT),
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTP-MOT);
13)    Oddział Terenowy w Radomiu, który tworzą:
a)    Zespół Programowania Strategicznego w Radomiu (OTR-PS),
b)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Radomiu  (OTR-UO),
c)    Samodzielne Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne (OTR-S),
d)    Samodzielne Stanowisko ds. IT (OTR-IT),
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTR-MOT);
14)    Oddział Terenowy w Siedlcach, który tworzą:
a)    Zespół Programowania Strategicznego w Siedlcach (OTS-PS),
b)    Zespół Uzgodnień i Opinii w Siedlcach  (OTS-UO),
c)    Samodzielne Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne (OTS-S),
d)    Samodzielne Stanowisko ds. IT (OTS-IT),
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTS-MOT).
2.    Schemat struktury organizacyjnej Biura określa załącznik do Regulaminu.

§ 10.


1.    Oddziałem terenowym kieruje Dyrektor Oddziału Terenowego.
2.    Wykonywanie zadań przez oddział terenowy nadzoruje właściwy Zastępca Dyrektora.

§ 11.


1.    Kierownicy zespołów kierują pracami następujących zespołów:
1)    Zespołu Programowania Strategicznego w Warszawie (WAW-PS);
2)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie  (WAW-UO);
3)    Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT);
4)    Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego (Z-OA);
5)    Zespołu Finansowo-Księgowego (Z-FK);
6)    Zespołu Kadr i Szkoleń (Z-KS);
7)    Zespołu Programowania Strategicznego w Ciechanowie (OTC-PS);
8)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Ciechanowie  (OTC-UO);
9)    Zespołu Programowania Strategicznego w Ostrołęce (OTO-PS);
10)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Ostrołęce  (OTO-UO);
11)    Zespołu Programowania Strategicznego w Płocku (OTP-PS);
12)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Płocku  (OTP-UO);
13)    Zespołu Programowania Strategicznego w Radomiu (OTR-PS);
14)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Radomiu  (OTR-UO);
15)    Zespołu Programowania Strategicznego w Siedlcach (OTS-PS);
16)    Zespołu Uzgodnień i Opinii w Siedlcach  (OTS-UO).
2.    Pracami Zespołu Wydawniczego (Z-W) oraz Zespołu Radców Prawnych (ZR-P) kieruje koordynator.
3.    Pracami Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (S-BHP) kieruje Dyrektor.
4.    Pracami Samodzielnych Stanowisk w oddziałach terenowych kieruje Dyrektor Oddziału Terenowego.

§ 12.


1.    Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)    Zastępcy Dyrektora;
2)    Główny Księgowy;
3)    Dyrektorzy Oddziałów Terenowych;
4)    Zespół Kadr i Szkoleń (Z-KS);
5)    Zespół Radców Prawnych (Z-RP);
6)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (S-BHP).
2.    Zastępcy Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii  podlega Zespół Uzgodnień i Opinii w Warszawie  (WAW-UO).
3.    Zastępcy Dyrektora ds. Programowania Strategicznego podlega Zespół Programowania Strategicznego w Warszawie (WAW-PS).
4.    Zastępcy Dyrektora ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego podlega Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne (MOT).
5.    Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki podlegają:
1)    Zespół Wydawniczy (Z-W);
2)    Zespół Organizacyjno-Administracyjny (Z-OA).
6.    Dyrektorom Oddziałów Terenowych podlegają:
1)    Zespoły Programowania Strategicznego;
2)    Zespoły Uzgodnień i Opinii;
3)    Samodzielne Stanowiska Organizacyjno – Administracyjne;
4)    Samodzielne Stanowiska ds. IT;
5)    Samodzielne Stanowiska ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego
usytuowane w strukturze organizacyjnej danego Oddziału Terenowego.

§ 13.


1.    Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Dyrektorzy Oddziałów Terenowych oraz Kierownicy zespołów tworzą Kolegium Biura będące organem doradczym
o charakterze stałym.
2.    Zadania oraz zasady pracy Kolegium Biura reguluje regulamin pracy Kolegium Biura wydawany w drodze zarządzenia przez Dyrektora.

Rozdział 4
Zakres zadań komórek organizacyjnych

 

§ 14.


1.    Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Biura należy:
1)    opracowywanie projektów aktów prawnych na potrzeby Sejmiku oraz Zarządu z zakresu działania Biura;
2)    przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów umów cywilnoprawnych, porozumień, uchwał i informacji na Zarząd oraz decyzji
3)    i postanowień administracyjnych z zakresu działania komórki organizacyjnej
we współpracy z Zespołem Radców Prawnych;
4)    wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z zakresu prowadzonej działalności;
5)    przygotowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Biura i ich aktualizacja;
6)    rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interwencji w zakresie zadań realizowanych przez właściwą komórkę organizacyjną;
7)    udostępnianie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
8)    prowadzenie współpracy z Zespołem Wydawniczym w zakresie przygotowywania tekstów do publikacji i opracowań wydawanych przez Biuro z zakresu działania komórki organizacyjnej;
9)    prowadzenie współpracy w ramach uczestnictwa Biura w organizacjach międzynarodowych w ramach prowadzonej działalności Biura oraz reprezentowania Województwa w organizacjach międzynarodowych;
10)    planowanie i angażowanie środków na cele związane z realizacją zadań
z zakresu działania komórki organizacyjnej;
11)    realizowanie projektów międzynarodowych;
12)    opracowanie koncepcji oraz przygotowanie tematów i materiałów planowanych konferencji i seminariów z zakresu właściwości merytorycznej komórki organizacyjnej, a także inicjowanie ich organizacji;
13)    prowadzenie spraw dotyczących współpracy województwa mazowieckiego z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi – w zakresie właściwości merytorycznej komórki organizacyjnej;
14)    gromadzenie, archiwizowanie oraz przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;
15)    prowadzenie współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu;
16)    wykonywanie zadań zgodnie ze standardami kontroli zarządczej.
2.    Komórki organizacyjne w zakresie działań mających wpływ na zadania realizowane przez inne komórki organizacyjne działają na zasadach współpracy w szczególności:
1)    podejmują łącznie inicjatywy dotyczące realizacji tych zadań;
2)    współorganizują lub uczestniczą w spotkaniach dotyczących tych zadań;
3)    akceptują lub opiniują uchwały lub informacje dotyczące tych zadań;
4)    przekazują informacje o podejmowanych działaniach.

§ 15.


Do zadań Zespołów Programowania Strategicznego (WAW-PS, OTC-PS, OTO-PS, OTP-PS, OTR-PS, OTS-PS) należy w szczególności:
1)    opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych;
2)    opracowywanie strategii rozwoju województwa i strategii ponadregionalnych;
3)    sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego ocena;
4)    opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;
5)    opracowanie programów rozwoju dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;
6)    sporządzanie audytu krajobrazowego;
7)    analizowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego
i planowania przestrzennego oraz ich opiniowanie;
8)    przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
9)    prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;
10)    prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
i jednostkami samorządu terytorialnego  w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa;
11)    prowadzenie prac związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Forum Terytorialnego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminami oraz powiatami z terenu województwa mazowieckiego;
12)    prowadzenie współpracy z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi;
13)    wykonywanie – we współpracy z Zespołem Uzgodnień i Opinii - zadań określonych w art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) polegających na:
a)    wyznaczaniu na obszarze chronionego krajobrazu, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, stref ochrony krajobrazu stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, wraz ze wskazaniem, które z zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody, obowiązują w danej strefie,
b)    określaniu wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym na obszarze chronionego krajobrazu;
14)    uczestniczenie – we współpracy z Mazowieckim Obserwatorium Terytorialnym - w wydawaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu opinii co do zasadności realizacji planowanych przez gminy działań w zakresie polityki rozwoju, zgodności działań ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz spełnienia poprzez działania przesłanek określonych w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383).

§ 16.


Do zadań Zespołów Uzgodnień i Opinii (WAW-UO, OTC-UO, OTO-UO, OTP-UO, OTR-UO, OTS-UO) należy w szczególności:
1)    realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
w szczególności z zakresu ustaw:
a)    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b)    o rewitalizacji,
c)    o transporcie kolejowym,
d)    o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
e)    o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
f)    o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
g)    o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
h)    Prawo energetyczne,
i)    o specjalnych strefach ekonomicznych,
j)    o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
k)    Prawo wodne;
2)    prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
i krajowym;
3)    prowadzenie  bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym;
4)    prowadzenie bazy ESUDU – Elektronicznego Systemu Uzgodnień Dokumentów Urbanistycznych;
5)    przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń
i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
6)    uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
7)    przygotowywanie odpowiedzi i stanowisk na:  listy, interwencje, protesty, zapytania, interpelacje i petycje kierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego;
8)    prowadzenie spraw związanych z obsługą WKU-A – Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

§ 17.


1.    Do zadań Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT) należy w szczególności:
1)    tworzenie, prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Struktura oraz zakres tematyczny i sposób prowadzenia zostanie określony w zarządzeniu Dyrektora;
2)    przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych wynikających z bieżących potrzeb i zakresu działalności Biura;
3)    wizualizacja danych statystycznych i przestrzennych wynikających z bieżących potrzeb i zakresu działalności Biura;
4)    współdziałanie z Geodetą Województwa w sprawie przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
5)    współdziałanie z Geodetą Województwa w prowadzeniu portalu „Wrota Mazowsza”;
6)    prowadzenie wykazu dokumentów strategicznych i programowych samorządu województwa mazowieckiego w szczególności: programów, strategii, planów
i raportów z ich realizacji;
7)    przygotowywanie materiałów statystycznych i kartograficznych na potrzeby Biura;
8)    prowadzenie badań ankietowych zgodnie z zadaniami Biura;
9)    opracowywanie i dbanie o jednolite standardy materiałów kartograficznych realizowanych w Biurze;
10)    prowadzenie współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie prac związanych z realizacją zadań przez Regionalne Obserwatoria Terytorialne;
11)    realizacja prac badawczych we współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi;
12)    sporządzanie analiz społeczno-gospodarczych;
13)    opracowanie studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa;
14)    opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa;
15)    opracowywanie raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego;
16)    prowadzenie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie procesów społeczno-gospodarczych oraz wymiana informacji i danych.
2.    Realizacja zadań, określonych w ust. 1 pkt. 12-16, prowadzona jest we współpracy
z Zespołem Programowania Strategicznego.

§ 18.


Do zadań Zespołu Wydawniczego (Z-W) należy w szczególności:
1)    organizowanie procesu wydawniczego Biura, w tym:
a)    pozyskiwanie tekstów do publikacji,
b)    przygotowanie redakcyjne i techniczne materiałów,
c)    współpracowanie z korektorami językowymi,
d)    składanie oraz przygotowanie materiałów do druku,
e)    przygotowanie szczegółowego zakresu i rodzaju czynności (jako załącznik do SIWZ) do postępowań w ramach zamówień publicznych realizowanych na druk i oprawę introligatorską,
f)    udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską;
2)    przygotowanie procesu wydawniczego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, serii wydawniczej „MAZOWSZE Analizy i Studia” oraz innych opracowań i publikacji wydawanych w Biurze;
3)    prowadzenie prac administracyjnych i organizacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania redakcji periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
4)    prowadzenie stron internetowych Biura oraz stron w mediach publicznych na potrzeby Biura;
5)    tworzenie projektów graficznych na potrzeby Biura;
6)    sprawowanie nadzoru nad poprawnym używaniem logotypów: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
7)    podejmowanie działań związanych z budowaniem i utrzymaniem pozytywnego
i profesjonalnego wizerunku Biura ;
8)    drukowanie, powielanie i obróbka introligatorska materiałów zleconych przez komórki organizacyjne;
9)    sprawowanie nadzoru nad konserwacją, użytkowaniem oraz wymianą maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.

§ 19.


Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego (Z-OA) należy zapewnienie funkcjonowania Biura, w szczególności poprzez:
1)    administrowanie pomieszczeniami Biura oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi;
2)    gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej;
3)    sprawowanie nadzoru i prowadzenie archiwum Biura;
4)    prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych;
5)    organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;
6)    prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego dla potrzeb Biura;
7)    koordynowanie spraw z zakresu zakupów wspólnych, współpraca z Urzędem
w tym zakresie;
8)    prowadzenie księgozbioru Biura;
9)    sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego
i oprogramowaniem;
10)    prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
11)    koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
12)    administrowanie siecią komputerową Biura;
13)    zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;
14)    zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
15)    zapewnienie obsługi organizacyjnej sekretariatu Dyrektora;
16)    zapewnienie obsługi logistycznej wyjazdów służbowych kadry kierowniczej Biura;
17)    zapewnienie obsługi logistycznej zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;
18)    zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
19)    weryfikowanie standardów kontroli zarządczej.

§ 20.


Do zakresu zadań Zespołu Finansowo-Księgowego (Z-FK) należy w szczególności:
1)    prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z ustawą o rachunkowości,
a w szczególności:
a)    opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Biura,
b)    prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym
i systematycznym,
c)    sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
d)    sporządzanie sprawozdań finansowych,
e)    gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
2)    przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian,
we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie;
3)    opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura;
4)    przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura;
5)    sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;
6)    kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;
7)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;
8)    sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa
dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
9)    sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
10)    naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
11)    prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;
12)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
13)    prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14)    sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
15)    przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;
16)    wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych
o wypłacanym wynagrodzeniu;
17)    prowadzenie księgowości i obsługa bankowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
18)    prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;
19)    sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;
20)    przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
21)    sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;
22)    wykonywanie innych czynności finansowo – księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

§ 21.


Do zadań Zespołu Kadr i Szkoleń (Z-KS) należy w szczególności:
1)    opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizacja;
2)    planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;
3)    prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;
4)    prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;
5)    prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;
6)    prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;
7)    prowadzenie ewidencji pracowników;
8)    przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;
9)    ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
10)    obsługa pracowników w zakresie:
a)    przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających
ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
b)    załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,
c)    ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,
d)    wystawiania dokumentów i zaświadczeń;
11)    prowadzenie akt osobowych;
12)    angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
13)    realizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
14)    sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;
15)    obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych.

§ 22.


Do zadań Zespołu Radców Prawnych (Z-RP) należy zapewnienie obsługi prawnej Biura poprzez świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233), w szczególności:
1)    udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie związanym z działalnością Biura;
2)    sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedkładanych problemów prawnych;
3)    współpracowanie pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu oraz zmianach wewnętrznych aktów prawnych;
4)    przygotowywanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych oraz uchwał i informacji dla Zarządu we współpracy
z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie;
5)    występowanie z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania sądowego
w przypadku stwierdzenia przez Głównego Księgowego wymagalnych należności względem Biura;
6)    reprezentowanie Biura przed sądami, organami administracji państwowej i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
7)    współpracowanie z Zespołem Finansowo – Księgowym w zakresie egzekucji;
8)    prowadzenie repertorium spraw sądowych;
9)    informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym związanych z działalnością Biura;
10)     prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych.

§ 23.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (S-BHP) należy wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze, w szczególności:
1)    prowadzenie kontroli i analiza warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
w Biurze;
2)    dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze;
3)    prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)    realizowanie zadań, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

§ 24.


Do zadań Samodzielnych Stanowisk Organizacyjno-Administracyjnych (OTC-S, OTO-S, OTP-S, OTR-S, OTS-S) należy w szczególności:
1)    obsługa kancelaryjna oddziału terenowego;
2)    obsługa Sekretariatu Dyrektora Oddziału Terenowego;
3)    prowadzenie terminarza Dyrektora Oddziału Terenowego;
4)    organizowanie i obsługa spotkań Dyrektora Oddziału Terenowego;
5)    przedstawianie pism do podpisu lub dekretacji Dyrektora Oddziału Terenowego;
6)    zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez oddział terenowy we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym oraz właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
7)    zapewnienie obsługi logistycznej wyjazdów służbowych pracowników oddziału terenowego;
8)    współpraca z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym w organizowaniu zakupów materiałów, środków trwałych oraz usług niezbędnych
do funkcjonowania oddziału terenowego;
9)    sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku w oddziale terenowym;
10)    współpracowanie w sprawach kadrowych z Zespołem Kadr i Szkoleń;
11)    współpracowanie w sprawach finansowo-księgowych z Zespołem Finansowo-Księgowym;
12)    gromadzenie, archiwizowanie oraz przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;
13)    współudział w administrowaniu budynkiem lub pomieszczeniami oddziału terenowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;
14)    współudział w  gospodarowaniu mieniem oddziału terenowego i prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym.

§ 25.


Do zadań Samodzielnych Stanowisk ds. IT (OTC-IT, OTO-IT, OTP-IT, OTR-IT, OTS-IT) należy w szczególności:
1)    administrowanie siecią komputerową oddziału terenowego;
2)    instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;
3)    sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego;
4)    planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;
5)    wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;
6)    sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu
do sieci;
7)    obsługiwanie centrali telefonicznej oddziału terenowego;
8)    zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń
i systemów informatycznych (Helpdesk);
9)    obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego
i biurowego;
10)    prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;
11)    sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w oddziale terenowym;
12)    uczestniczenie w organizowaniu zakupów urządzeń informatycznych
na potrzeby oddziału terenowego we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym oraz przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia dotyczących urządzeń informatycznych;
13)    uczestniczenie w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych oddziału terenowego we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;
14)    uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych
z zakresu merytorycznego działania oddziału terenowego;
15)    prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.

§ 26.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (OTC-MOT, OTO-MOT, OTP-MOT, OTR-MOT, OTS-MOT) należy
w szczególności:
1)    tworzenie, prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (struktura oraz zakres tematyczny i sposób prowadzenia zostanie każdorazowo określony w zarządzeniu Dyrektora);
2)    przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych na potrzeby działalności Biura;
3)    przedstawianie wizualizacji danych statystycznych i przestrzennych na potrzeby działalności Biura;
4)    przygotowywanie materiałów statystycznych i kartograficznych na potrzeby działalności Biura;
5)    prowadzenie badań ankietowych zgodnie z zadaniami Biura;
6)    przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych wynikających z bieżących potrzeb i zakresu działalności Biura;
7)    współpracowanie z Mazowieckim Obserwatorium Terytorialnym w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi;
8)    uczestniczenie w prowadzeniu wykazu dokumentów strategicznych
i programowych województwa mazowieckiego w szczególności: programów, strategii, planów i raportów z ich realizacji;
9)    współpracowanie z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie procesów społeczno-gospodarczych oraz wymiana informacji i danych;
10)    przygotowywanie materiałów statystycznych i graficznych na potrzeby konferencji i seminariów organizowanych przez oddział terenowy.

Rozdział 5
Kontrola wewnętrzna w Biurze

 

§ 27.


Kontrolę wewnętrzną w Biurze, na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zm. )), sprawują: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Główny Księgowy.

Rozdział 6
Zasady podpisywania pism w Biurze

 

§ 28.


1.    Dyrektor podpisuje w szczególności:
1)    pisma i wystąpienia do organów administracji publicznej;
2)    pisma i wystąpienia kierowane do organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego;
3)    pisma i wystąpienia do kierowników organów kontroli zewnętrznej;
4)    pisma i wystąpienia związane z wykonywaniem funkcji kierownika jednostki;
5)    decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i 868).
2.    Dyrektor może upoważnić Zastępców Dyrektora, Dyrektorów Oddziałów Terenowych oraz innych pracowników Biura do załatwiana spraw, w tym podpisywania pism i dokumentów.

§ 29.


1.    Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów, określa instrukcja wydawana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
2.   Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa odrębna instrukcja, wydawana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

Rozdział 7
Postanowienie końcowe
 

§ 30.

Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl