MENU

Archiwum

 

15 numer jubileuszowy, wydany w lipcu 2014 roku zawiera zestaw artykułów poświęconych polskim doświadczeniom ostatnich 25 lat, które były czasem budowania nowego porządku prawnego i wprowadzania zasad funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Publikowane w nim artykuły dotyczą różnych, wybranych kwestii związanych z zachodzącymi przemianami m.in. w: ekonomii (w tym w sektorze bankowości), budowaniu kapitału społecznego, w płaszczyźnie politycznej i społecznej, planowaniu przestrzennym, funkcjonowaniu samorządów czy w rolnictwie. Tom zamyka zestawienie publikacji opracowań Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w okresie od jego powołania w 1999 roku do czerwca 2014 roku.

 

 

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 


 

W nr 14, wydany w marcu 2014 roku, opublikowaliśmy pięć artykułów naukowych i jedną relację pokonferencyjną. Tematyka numeru skupiona jest wokół polityki pu-blicznej (public policy), omawianej w aspekcie społecznej gospodarki rynkowej, spo-łeczeństwa informacyjnego, czy też pod kątem problemów jakie występują na tere-nach postindrustialnych. Dopełnieniem tej tematyki jest artykuł poświęcony roli jaką odgrywa strategia długookresowa w rozwoju regionalnym. Ponadto w tomie publiku-jemy artykuł poświęcony zagadnieniom poruszanym w naukach polskiego papieża Jana Pawła II.

 

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 

 


 

Nr 13 wydany w listopadzie 2013 roku, zawiera materiały z zakresu tematyki spo-łecznej województwa mazowieckiego, dotyczące m.in. problemu starzenia się społe-czeństwa, ukazanego w aspekcie stolicy, czy też nowego zjawiska socjologicznego jakim jest identyfikacja lub jej brak z miejscem zamieszkania, które z kolei nie musi być tożsame z miejscem pochodzenia. Oprócz materiałów na temat województwa mazowieckiego publikujemy także artykuł poświęcony europejskiej polityce przemy-słowej oraz badania poruszające zagadnienia z zakresu etyki, religii chrześcijańskiej i jej wpływu na wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W numerze publikujemy także artykuły zakresu nauk chemicznych autorstwa laureatek XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013”.
 

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 

 


W 12 wydanym w czerwcu 2013 roku publikujemy wyniki badań poświęcone szeroko rozumianej tematyce regionalizmu poczynając od definicji samego pojęcia a kończąc na omówieniu zagadnień związanych z konkretnym regionem jakim jest województwo mazowieckie. Na te niezwykle ciekawe opracowania składają się artykuły przygotowane zarówno przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie, jak i materiały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4. Większość z spośród publikowanych artykułów dotyczy problematyki całego Mazowsza i skupia się wokół zagadnień związanych z gospodarką, a szczególnie z rynkiem pracy, klastrami, edukacją i jej wpływem na rozwój konkurencyjności regionu. W części Samorząd publikujemy artykuł omawiający międzynarodowy projekt Rail Baltica Growth Corridor, w którym przeanalizowano znaczenie i potencjalne korzyści dla Polski i województwa mazowieckiego, jakie powstaną w wyniku budowy dwóch transportowych korytarzy transeuropejskich Rail Baltica i Baltic-Adriatic.

 

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 nr 11, wydany w grudniu 2012 roku, to pierwszy numer MAZOWSZE Studia Regionalne opublikowany po uzyskaniu przez pismo 2 punktów na liście czasopism punktowanych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W numerze publikujemy zarówno materiały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4., jak i artykuły przygotowane przez przedstawicieli warszawskiego środowiska akademickiego. Tematyka numeru skupiona jest wokół zagadnień związanych z rozwojem m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Publikujemy w nim także artykuł prezentujący wpływ funduszy europejskich na rozwój aktywności lokalnych społeczności.

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 


 

nr 10 wydany we wrześniu 2012 roku zawiera artykuły opracowane na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.4, realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Publikowane w numerze artykuły skupiają się wokół siedmiu różnych problemów, występujących na terenie województwa mazowieckiego. Wśród omawianych zagadnień można wyróżnić: problemy związane z przemianami społeczno-demograficznymi, problem dostępności Mazowszan do edukacji, problematykę przewagi konkurencyjnej regionu, czy problemy wynikające z wpływu pozaekonomicznych czynników rozwoju Mazowsza na jego konkurencyjność. Ponadto w numerze prezentowany jest przegląd dobrych praktyk prorozwojowych stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej oraz przedstawione zostały podstawy powołania w Polsce regionalnych obserwatoriów terytorialnych. Numer zamyka relacja z konferencji naukowej w Brnie, poświęconej problematyce obszarów skupionych wokół ośrodków miejskich.

Do pobrania: spis treści streszczenia

 


nr 9 wydany w maju 2012 roku zawiera artykuły zarówno o tematyce związanej z rozwojem regionalnym, jak i poświęcone finansom. Na uwagę zasługują również dwie publikacje poświęcone Chińskiej Republice Ludowej, w której autorzy charakteryzują chińskie planowanie przestrzenne i działanie chińskich jednostek samorządu terytorialnego. 
W numerze tym zaprezentowaliśmy także założenia aktualizacji niezwykle ważnego dokumentu dla województwa mazowieckiego, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Tom zamyka materiał poświecony wytyczonej w 2008 roku na obszarze województwa mazowieckiego turystycznej trasie historyczno-krajobrazowej pn. Szlak Książąt Mazowieckich.Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


Ósmy numer zawiera materiały z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza. W części I. Analizy i Studia zamieszczono pięć artykułów, z których trzy bezpośrednio dotyczą wyników przedsięwzięć badawczych, a dwa są opisami narzędzi wspomagających zarządzanie regionu. Część II. „Samorząd” poświęcona jest w całości relacji z konferencji i dyskusji prowadzonej podczas obrad.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


Obecny siódmy tom periodyku zwiera pokłosie konferencji Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania, zorganizowanej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w dniu 20 maja 2011 roku w Auli Schumana nowego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego im. ks. prof. Ryszarda Rumianka. Artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji publikujemy w części I. Analizy i Studia. Są wśród nich prace, niezwykle interesujące zarówno w zakresie wyników badań, jak i rozważań prowadzonych w obrębie problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego Mazowsza, prowadzone przez badaczy z mazowieckich ośrodków naukowych i instytucji o znaczeniu państwowym. W części drugiej tomu „Samorząd” prezentujemy dwa artykuły, które stanowią omówienie dwóch ważnych konferencji organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 6 wydany w kwietniu 2011 roku zawiera artykuły z zakresu planowania regionalnego w tym poświęcone między innymi realizacji Strategii Lizbońskiej, stanowi polskiego dziedzictwa kulturowego, współdziałaniu edukacji z gospodarką, strukturze zatrudnienia na Mazowszu w latach 1999-2008, problematyce ładu przestrzennego, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 5 wydany w październiku 2010 roku zawiera głównie artykuły o problematyce historycznej, zarówno najnowszej, jak i dawnej z zakresu archeologii. Uzupełnieniem tomu są artykuły o aktualnej problematyce jednej z metod utylizacji odpadów uciążliwych dla środowiska oraz z zakresu stosowania nowoczesnych technologii budowy mostów. Natomiast części II. Samorząd opublikowano prace o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym rewitalizacją terenów zurbanizowanych.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 4 wydany w kwietniu 2010 roku zawiera artykuły związane z szerokopojętą problematyką ówczesnego kryzysu gospodarczego. Wokół jego źródeł, skali zasięgu i dotkniętych jego skutkami sfer gospodarki i życia społecznego, a także lekcjami jakie przyniósł dla przyszłości, trwa ożywiony dyskurs polityczny i naukowy. Redakcja „Mazowsza. Studia Regionalne” postanowiła zatem w ten dyskurs także się włączyć.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 3 wydany w grudniu 2009 roku zawiera w pierwszej części tomu artykuły poruszające zagadnienia podstaw informacyjnych w planowaniu strategicznym oraz odnoszące się do kwestii nowej europejskiej strategii rozwoju po roku 2010. Choć artykuły nie odnoszą się bezpośrednio i w całości do kryzysu, ich treści dotyczą jednak tego, w jaki sposób współcześnie budować skuteczne programy rozwoju regionalnego: jakie pytania są kluczowe dla przyszłości regionów, jakie podejścia i instrumentarium planistyczne są najbardziej skuteczne, jakich wyzwań można się spodziewać w najbliższej przyszłości i jakie wnioski można wysnuć z doświadczeń ostatnich kilkunastu lat. W drugiej części tomu zawarto wybrane materiały z konferencji Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza zorganizowanej w Warszawie w dniach 27-28 maja 2009 roku. Konferencja ta otworzyła Program Badawczy Trendy Rozwojowe Mazowsza finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.4 i realizowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 2 wydany w czerwcu 2009 roku zawiera prace poświęcone roli samorządów w polityce regionalnej, w tym autorstwa między innymi pani Danuty Hübner dotychczasowej Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej. Pozostałe artykuły traktują między innymi: o metodach pomiaru skuteczności i efektywności realizacji celów przez samorząd lokalny, pozycji konkurencyjności województwa mazowieckiego w skali kraju i Unii Europejskiej, roli wykształcenia ludności tego województwa w jego rozwoju, czy problematyce zarządzania w obszarach metropolitalnych. Uzupełnieniem tomu jest opracowanie przedstawiające rezultaty badań nad systemem redukcji zmian temperatury nawierzchni mostów i wiaduktów przez akumulację energii słonecznej z ich powierzchni.

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 


nr 1 wydany w grudniu 2008 otwiera wykład Marszałka Województwa Mazowieckiego o aktualnych problemach związanych z podmiotowością zarządzania regionalnego. Pozostałe artykuły poświęcone są wieloaspektowym uwarunkowaniom rozwoju zarówno regionalnego, jak i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. 

Do pobrania: spis treści  | streszczenia 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl